Kontrola dostępu

Weblate używa szczegółowego systemu uprawnień, który jest przystosowany do przypisywania użytkownikom uprawnień dostępu do całej instancji projektu lub w ograniczonym jego zakresie.

Zmienione w wersji 3.0: Przed wersją Weblate 3.0 system uprawnień oparty był tylko na systemie uprawnień Django, ale teraz został stworzony specjalnie dla Weblate. Jeśli używasz czegoś starszego, zapoznaj się z dokumentacją dla konkretnej wersji, której używasz.

Prosta kontrola dostępu

Jeśli nie administrujesz całą instalacją Weblate, a jedynie masz dostęp do zarządzania określonymi projektami (jak w przypadku Hosted Weblate), opcje zarządzania kontrolą dostępu są ograniczone do poniższych ustawień. Jeśli nie potrzebujesz skomplikowanej konfiguracji, te ustawienia są dla Ciebie wystarczające.

Ustawienia kontroli dostępu do projektu

Informacja

Ta funkcja jest niedostępna dla projektów korzystających z planu Libre na Hosted Weblate.

Możesz ograniczyć dostęp użytkownika do poszczególnych projektów poprzez wybranie innego ustawienia Kontrola dostępu. Dostępne opcje to:

Publiczny

Widoczne publicznie, możliwe do przetłumaczenia dla wszystkich zalogowanych użytkowników.

Chroniony

Publicznie widoczne, ale możliwe do przetłumaczenia tylko dla wybranych użytkowników.

Prywatny

Widoczne i możliwe do przetłumaczenia tylko dla wybranych użytkowników.

Niestandardowy

Funkcje zarządzania użytkownikami zostaną wyłączone; domyślnie wszyscy użytkownicy nie mogą wykonywać żadnych działań w projekcie. Musisz skonfigurować wszystkie uprawnienia za pomocą Niestandardowa kontrola dostępu.

Kontrolę dostępu można zmienić w zakładce Dostęp w konfiguracji (ZarządzajUstawienia) odpowiedniego projektu.

../_images/project-access.png

Domyślna wartość może być zmieniona przez DEFAULT_ACCESS_CONTROL.

Informacja

Nawet dla projektów Private, niektóre informacje o twoim projekcie zostaną ujawnione: statystyki i podsumowanie językowe dla całej instancji będzie zawierać zliczenia dla wszystkich projektów, pomimo ustawienia kontroli dostępu. Twoja nazwa projektu i inne informacje nie mogą być przez to ujawnione.

Informacja

Rzeczywisty zestaw uprawnień dostępnych domyślnie dla użytkowników w projektach Publicznych, Chronionych i Prywatnych może zostać przedefiniowany przez administratora instancji Weblate przy użyciu ustawienia niestandardowe.

Ostrzeżenie

Włączając kontrolę dostępu Custom, Weblate usunie wszystkie grupy specjalne które utworzył dla wybranego projektu. Jeśli robisz to bez uprawnień administratora dla całej instancji Weblate, natychmiast stracisz dostęp do zarządzania projektem.

Zobacz także

Kontrola dostępu

Zarządzanie kontrolą dostępu dla poszczególnych projektów

Użytkownicy z uprawnieniem Zarządzaj dostępem do projektu (patrz Lista uprawnień i wbudowanych ról) mogą zarządzać użytkownikami w projektach przez dodawanie ich do zespołów. Początkowy zbiór zespołów jest dostarczany przez Weblate, ale można zdefiniować dodatkowe, zapewniające bardziej szczegółową kontrolę dostępu. Możesz ograniczyć zespoły do języków i przypisać im wyznaczone role dostępu (patrz Lista uprawnień i wbudowanych ról).

Następujące zespoły są tworzone automatycznie dla każdego projektu:

W przypadku projektów „Publicznych”, „Chronionych” i „Prywatnych”:

Administracja

Zawiera wszystkie uprawnienia dostępne dla danego projektu.

Przegląd (tylko jeśli review workflow jest włączone)

Może zatwierdzać tłumaczenia podczas przeglądu.

Tylko dla projektów Chroniony i Prywatny:

Przetłumacz

Może tłumaczyć projekt i przesłać tłumaczenia wykonane w trybie offline.

Źródła

Może edytować ciągi źródłowe (jeśli jest to dozwolone w project settings) i informacje o ciągach źródłowych.

Języki

Może zarządzać przetłumaczonymi językami (dodawać lub usuwać tłumaczenia).

Słownik

Może zarządzać słownikiem (dodawać, usuwać lub przesyłać ).

Pamięć

Może zarządzać pamięcią tłumaczeniową.

Zrzuty ekranu

Może zarządzać zrzutami ekranu (dodawać je lub usuwać oraz przypisywać do ciągów źródłowych).

Tłumaczenie automatyczne

Może korzystać z automatycznego tłumaczenia.

VCS

Może zarządzać VCS i uzyskiwać dostęp do wyeksportowanego repozytorium.

Rozliczenia

Może uzyskać dostęp do informacji i ustawień billingowych (patrz Rozliczenia).

../_images/manage-users.png

Funkcje te są dostępne na stronie Kontrola dostępu, do której można uzyskać dostęp z menu projektu ZarządzajUżytkownicy.

Zaproszenie nowego użytkownika

Ponadto, oprócz dodania do projektu istniejącego użytkownika, możliwe jest zapraszanie nowych. Każdy nowy użytkownik zostanie utworzony natychmiast, ale konto pozostanie nieaktywne do czasu zalogowania się za pomocą linku w zaproszeniu wysłanym na e-mail. W tym celu nie jest wymagane posiadanie żadnych uprawnień w całej witrynie, wystarczające byłyby uprawnienia do zarządzania dostępem w zakresie projektu (np. członkostwo w zespole „Administracja”).

Podpowiedź

Jeśli zaproszony użytkownik nie dotrzyma terminu ważności zaproszenia, może ustawić swoje hasło używając zaproszonego adresu e-mail w formularzu resetowania hasła, ponieważ konto jest już utworzone.

Nowe w wersji 3.11: Istnieje możliwość ponownego wysłania wiadomości e-mail z zaproszeniem użytkownika (unieważnienie wcześniej wysłanego zaproszenia).

Ten sam rodzaj zaproszeń jest dostępny na całej stronie z management interface na karcie Użytkownicy.

Blokowanie użytkowników

Nowe w wersji 4.7.

W przypadku, gdy niektórzy użytkownicy zachowują się źle w Twoim projekcie, masz możliwość zablokowania im udziału. Zablokowany użytkownik nadal będzie mógł zobaczyć projekt, jeśli ma do tego uprawnienia, ale nie będzie mógł wnosić wkładu.

Zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych projektów

Możesz ustawić swoje projekty na Chronione lub Prywatne i zarządzać użytkownikami dla każdego projektu w interfejsie użytkownika Weblate.

Domyślnie uniemożliwia to Weblate przyznanie dostępu zapewnianego przez Users i Viewers default groups ze względu na własną konfigurację tych grup. Nie przeszkadza to w przyznawaniu uprawnień do tych projektów w całej witrynie poprzez zmianę domyślnych grup, tworzenie nowej lub tworzenie dodatkowych niestandardowych ustawień dla poszczególnych komponentów, jak opisano w Niestandardowa kontrola dostępu poniżej.

Jedną z głównych korzyści zarządzania uprawnieniami przez interfejs użytkownika Weblate jest to, że możesz delegować je innym użytkownikom bez nadawania im uprawnień superużytkownika. W tym celu dodaj je do zespołu Administracja projektu.

Niestandardowa kontrola dostępu

Informacja

Ta funkcja jest niedostępna dla projektów korzystających z planu Libre na Hosted Weblate.

System uprawnień jest oparty na grupach i rolach, gdzie role określają zestaw uprawnień, a grupy przypisują te uprawnienia użytkownikom i tłumaczeniom; więcej szczegółów, zobacz: Użytkownicy, role, grupy i uprawnienia.

Najpotężniejsze funkcje systemu kontroli dostępu Weblate są na razie dostępne tylko przez Django admin interface. Możesz go używać do zarządzania uprawnieniami dowolnego projektu. Nie musisz koniecznie przełączać go na Niestandardowy access control, aby go wykorzystać. Jednak aby z niego korzystać, musisz mieć uprawnienia superużytkownika.

Jeśli nie interesują Cię szczegóły implementacji, a po prostu chcesz stworzyć wystarczająco prostą konfigurację opartą na ustawieniach domyślnych, lub nie masz dostępu do całej instalacji Weblate (jak na Hosted Weblate), zapoznaj się z sekcją Prosta kontrola dostępu.

Typowe ustawienia

Ta sekcja zawiera przegląd niektórych typowych konfiguracji, które mogą Cię zainteresować.

Zarządzanie uprawnieniami na całej stronie

Aby zarządzać uprawnieniami dla całej instancji naraz, dodaj użytkowników do odpowiednich default groups:

 • Użytkownicy (domyślnie robi to automatic group assignment).

 • Recenzenci (jeśli używasz review workflow z dedykowanymi recenzentami).

 • Menedżerowie (jeśli chcesz delegować większość operacji zarządzania komuś innemu).

Wszystkie projekty powinny być skonfigurowane jako Publiczny (patrz Ustawienia kontroli dostępu do projektu), w przeciwnym razie uprawnienia dla całej strony zapewnione przez członkostwo w grupach Użytkownicy i Recenzenci nie przyniosą żadnego efektu.

Możesz również przyznać dodatkowe, wybrane przez siebie uprawnienia, grupom domyślnym. Na przykład możesz chcieć nadać uprawnienia do zarządzania zrzutami ekranu wszystkim „Użytkownikom”.

Możesz również zdefiniować kilka nowych grup niestandardowych. Jeśli chcesz nadal zarządzać swoimi uprawnieniami w całej witrynie dla tych grup, wybierz odpowiednią wartość dla Wybór projektu (np. Wszystkie projekty lub Wszystkie projekty publiczne).

Niestandardowe uprawnienia do języków, komponentów lub projektów

Możesz tworzyć własne grupy dedykowane do zarządzania uprawnieniami do różnych obiektów, takich jak języki, komponenty i projekty. Chociaż te grupy mogą przyznawać tylko dodatkowe uprawnienia, nie można cofnąć żadnego uprawnienia przyznanego przez grupy obejmujące całą witrynę lub poszczególne projekty, dodając kolejną grupę niestandardową.

Przykład:

Jeśli chcesz (z jakiegokolwiek powodu) zezwolić na tłumaczenie na określony język (powiedzmy „czeski”) tylko zamkniętemu zestawowi wiarygodnych tłumaczy, jednocześnie pozostawiając tłumaczenia na inne języki publicznie, będziesz musiał:

 1. Usuń uprawnienie do tłumaczenia języka czeskiego wszystkim użytkownikom. W domyślnej konfiguracji można to zrobić, zmieniając Użytkownicy default group.

  Grupa Użytkownicy

  Wybierz język

  Jak zdefiniowano

  Języki

  Wszystkie oprócz czeski

 1. Dodaj dedykowaną grupę dla tłumaczy języka czeskiego.

  Grupa Tłumacze języka czeskiego

  Role

  Użytkownik zaawansowany

  Wybór projektu

  Wszystkie projekty publiczne

  Wybierz język

  Jak zdefiniowano

  Języki

  czeski

 1. Dodaj użytkowników, którym chcesz nadać uprawnienia do tej grupy.

Jak widać, zarządzanie uprawnieniami w ten sposób jest potężne, ale może być dość żmudną pracą. Nie możesz przekazać go innemu użytkownikowi, chyba że nadasz uprawnienia superużytkownika.

Użytkownicy, role, grupy i uprawnienia

Modele uwierzytelniania składają się z kilku obiektów:

Uprawnienia

Indywidualne uprawnienia zdefiniowane przez weblate. Uprawnienia nie mogą być przypisane do użytkowników. Można to zrobić tylko poprzez przypisanie ról.

Rola

Rola definiuje zestaw uprawnień. Umożliwia to ponowne użycie tych zestawów w kilku miejscach, ułatwiając administrację.

Użytkownik

Użytkownik może należeć do kilku grup.

Grupa

Grupa łączy role, użytkowników i obiekty uwierzytelniające (projekty, języki i listy komponentów).

graph auth { "User" -- "Group"; "Group" -- "Role"; "Role" -- "Permission"; "Group" -- "Project"; "Group" -- "Language"; "Group" -- "Components"; "Group" -- "Component list"; }

Informacja

Grupa może nie mieć przypisanych żadnych ról, w takim przypadku zakłada się, że każdy ma dostęp do przeglądania projektu (zobacz poniżej).

Dostęp do przeglądania projektu

Użytkownik musi być członkiem grupy powiązanej z projektem lub dowolnym komponentem wewnątrz tego projektu. Posiadanie członkostwa jest wystarczające, do przeglądania projektu nie są potrzebne żadne specjalne uprawnienia (jest to używane w domyślnej grupie Viewers, zobacz Lista grup).

Dostęp do przeglądania komponentu

Użytkownik może uzyskać nieograniczony dostęp do komponentów po uzyskaniu dostępu do projektu komponentów (i będzie miał wszystkie uprawnienia, które użytkownik otrzymał dla projektu). Gdy component -restricted jest włączone, dostęp do tego komponentu wymaga wyraźnych uprawnień dla komponentu (lub listy komponentów, w której znajduje się komponent).

Zakres grup

Zakres uprawnień nadawanych przez role w grupach jest określany według następujących reguł:

 • If the group specifies any Component list, all the permissions given to members of that group are granted for all the components in the component lists attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Components and Projects are ignored.

 • If the group specifies any Components, all the permissions given to the members of that group are granted for all the components attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Projects are ignored.

 • W innym przypadku, jeżeli grupa poda jakikolwiek :guilabel: Projects, albo wymieniając je albo poprzez posiadanie :guilabel: Projects selection i ustawienie wartości jak: :guilabel: All public projects, wszystkie te uprawniena są aplikowane do wszystkich projektów, co daje the same uprawnienie każdemu projektowi :ref: unrestricted components<component-restricted>.

 • The restrictions imposed by a group’s Languages are applied separately, when it’s verified if a user has an access to perform certain actions. Namely, it’s applied only to actions directly related to the translation process itself like reviewing, saving translations, adding suggestions, etc.

Podpowiedź

Użyj :guilabel: Language selection albo :guilabel: Project selection żeby zautomatyzować włączenie wszystkich języków oraz projektów.

Przykład:

Przyjmijmy, że jest projekt foo z komponentami: foo/bar i foo/baz oraz następującą grupą:

Grupa «Hiszpańscy administratorzy-recenzenci»

Role

Przejrzyj ciągi, Zarządzaj repozytorium

Komponenty

foo/bar

Języki

hiszpański

Członkowie tej grupy będą mieli następujące uprawnienia (przy założeniu domyślnych ustawień ról):

 • Ogólny dostęp (przeglądanie) do całego projektu foo łącznie z obydwoma komponentami: foo/bar i foo/baz.

 • przejrzyj tekst w foo/bar Hiszpańskie tłumaczenie.

 • Manage VCS for the whole foo/bar repository e.g. commit pending changes made by translators for all languages.

Automatyczne przypisywania grupy

On the bottom of the Group editing page in the Django admin interface, you can specify Automatic group assignments, which is a list of regular expressions used to automatically assign newly created users to a group based on their e-mail addresses. This assignment only happens upon account creation.

The most common use-case for the feature is to assign all new users to some default group. In order to do so, you will probably want to keep the default value (^.*$) in the regular expression field. Another use-case for this option might be to give some additional privileges to employees of your company by default. Assuming all of them use corporate e-mail addresses on your domain, this can be accomplished with an expression like ^.*@mycompany.com.

Informacja

Automatic group assignment to Users and Viewers is always recreated when upgrading from one Weblate version to another. If you want to turn it off, set the regular expression to ^$ (which won’t match anything).

Informacja

As for now, there is no way to bulk-add already existing users to some group via the user interface. For that, you may resort to using the REST API.

Domyślne grupy i role

After installation, a default set of groups is created (see Lista grup).

These roles and groups are created upon installation. The built-in roles are always kept up to date by the database migration when upgrading. You can’t actually change them, please define a new role if you want to define your own set of permissions.

Lista uprawnień i wbudowanych ról

Zakres

Uprawnienie

Role

Rozliczenia (patrz Rozliczenia)

Wyświetl informacje rozliczeniowe

Administracja, Rozliczenia

Zmiany

Pobierz zmiany

Administracja

Komentarze

Wyślij komentarz

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Usuń komentarz

Administracja

Rozwiąż komentarz

Administracja, Przejrzyj ciągi

Komponent

Edytuj ustawienia komponentów

Administracja

Blokuj komponent, uniemożliwiając tłumaczenia

Administracja

Słownik

Dodaj wpis słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Edytuj wpis słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Usuń wpis słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Prześlij wpisy do słownika

Administracja, Zarządzaj słownikiem, Użytkownik zaawansowany

Automatyczne sugestie

Użyj automatycznych sugestii

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Pamięć tłumaczeniowa

Edytuj pamięć tłumaczeń

Administracja, Zarządzaj pamięcią tłumaczeniową

Usuń pamięć tłumaczeń

Administracja, Zarządzaj pamięcią tłumaczeniową

Projekty

Edytuj ustawienia projektu

Administracja

Zarządzaj dostępem do projektu

Administracja

Raporty

Pobierz raporty

Administracja

Zrzuty ekranu

Dodaj zrzut ekranu

Administracja, Zarządzaj zrzutami ekranu

Edytuj zrzut ekranu

Administracja, Zarządzaj zrzutami ekranu

Usuń zrzut ekranu

Administracja, Zarządzaj zrzutami ekranu

Ciągi źródłowe

Edytuj dodatkowe informacje o ciągu

Administracja, Edytuj źródło

Ciągi

Dodać nowy ciąg

Administracja

Usuń ciąg

Administracja

Odrzuć nieudaną kontrolę

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Edytuj ciągi

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Przejrzyj ciągi

Administracja, Przejrzyj ciągi

Edytuj ciąg po wymuszeniu sugestii

Administracja, Przejrzyj ciągi

Edytuj ciągi źródłowe

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany

Sugestie

Zaakceptuj sugestię

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Dodaj sugestię

Administracja, Edytuj źródło, Dodaj sugestię, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Usuń sugestię

Administracja, Użytkownik zaawansowany

Głosuj na sugestię

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Tłumaczenia

Dodaj język do tłumaczenia

Administracja, Użytkownik zaawansowany, Zarządzaj językami

Wykonaj automatyczne tłumaczenie

Administracja, Tłumaczenie automatyczne

Usuń istniejące tłumaczenie

Administracja, Zarządzaj językami

Pobierz plik tłumaczenia

Administracja, Edytuj źródło, Uzyskaj dostęp do repozytorium, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz, Zarządzaj językami

Dodaj kilka języków do tłumaczenia

Administracja, Zarządzaj językami

Wgrywanie danych

Zdefiniuj autora przesłanego tłumaczenia

Administracja

Zastąp istniejące ciągi przesyłaniem

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

Prześlij tłumaczenia

Administracja, Edytuj źródło, Użytkownik zaawansowany, Przejrzyj ciągi, Przetłumacz

VCS

Uzyskaj dostęp do wewnętrznego repozytorium

Administracja, Uzyskaj dostęp do repozytorium, Użytkownik zaawansowany, Zarządzaj repozytorium

Scommituj zmiany na wewnętrzne repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Wypchnij zmianę z wewnętrznego repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Zresetuj zmiany w wewnętrznym repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Wyświetl lokalizację repozytorium nadrzędnego

Administracja, Uzyskaj dostęp do repozytorium, Użytkownik zaawansowany, Zarządzaj repozytorium

Zaktualizuj wewnętrzne repozytorium

Administracja, Zarządzaj repozytorium

Uprawnienia dla całej strony

Użyj interfejsu zarządzania

Dodaj nowe projekty

Dodaj definicje językowe

Zarządzaj definicjami języków

Zarządzaj grupami

Zarządzaj użytkownikami

Zarządzaj rolami

Zarządzaj ogłoszeniami

Zarządzaj pamięcią tłumaczeniową

Zarządzaj maszynami

Zarządzaj listami komponentów

Informacja

Site-wide privileges are not granted to any default role. These are powerful and quite close to superuser status. Most of them affect all projects in your Weblate installation.

Lista grup

The following groups are created upon installation (or after executing setupgroups) and you are free to modify them. The migration will, however, re-create them if you delete or rename them.

Goście

Definiuje uprawnienia dla nieuwierzytelnionych użytkowników.

Ta grupa zawiera tylko anonimowych użytkowników (patrz :setting: ANONYMOUS_USER_NAME).

Możesz usunąć role z tej grupy, aby ograniczyć uprawnienia dla nieuwierzytelnionych użytkowników.

Role domyślne: Dodaj sugestię, Uzyskaj dostęp do repozytorium

Przeglądajacy

Ta rola zapewnia widoczność projektów publicznych dla wszystkich użytkowników. Domyślnie wszyscy użytkownicy są członkami tej grupy.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Role domyślne: brak

Użytkownicy

Domyślna grupa dla wszystkich użytkowników.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Role domyślne: Użytkownik zaawansowany

Recenzenci

Grupa dla recenzentów (patrz Przepływy pracy tłumaczenia).

Role domyślne: Przejrzyj ciągi

Menedżerowie

Grupa dla administratorów.

Role domyślne: Administracja

Ostrzeżenie

Never remove the predefined Weblate groups and users as this can lead to unexpected problems! If you have no use for them, you can removing all their privileges instead.

Dodatkowe ograniczenia dostępu

If you want to use your Weblate installation in a less public manner, i.e. allow new users on an invitational basis only, it can be done by configuring Weblate in such a way that only known users have an access to it. In order to do so, you can set REGISTRATION_OPEN to False to prevent registrations of any new users, and set REQUIRE_LOGIN to /.* to require signing in to access all the site pages. This is basically the way to lock your Weblate installation.

Podpowiedź

You can use built-in Zaproszenie nowego użytkownika to add new users.