API Python e Weblate-it

Instalim

The Python API is shipped separately, you need to install the Klient Weblate: (wlc) to have it.

pip install wlc

wlc

WeblateException

exception wlc.WeblateException

Klasë bazë për krejt përjashtimet.

Weblate

class wlc.Weblate(key='', url=None, config=None)
Parametra
  • key (str) – Kyç përdoruesi

  • url (str) – API server URL, if not specified default is used

  • config (wlc.config.WeblateConfig) – Configuration object, overrides any other parameters.

Access class to the API, define API key and optionally API URL.

get(path)
Parametra

path (str) – Shteg kërkese

Lloj kthimi

object

Performs a single API GET call.

post(path, **kwargs)
Parametra

path (str) – Shteg kërkese

Lloj kthimi

object

Performs a single API GET call.

wlc.config

WeblateConfig

class wlc.config.WeblateConfig(section='wlc')
Parametra

section (str) – Ndarje formësimi për t’u përdorur

Configuration file parser following XDG specification.

load(path=None)
Parametra

path (str) – Path from which to load configuration.

Loads configuration from a file, if none is specified, it loads from the wlc configuration file (~/.config/wlc) placed in your XDG configuration path (/etc/xdg/wlc).

wlc.main

wlc.main.main(settings=None, stdout=None, args=None)
Parametra
  • settings (list) – Settings to override as list of tuples

  • stdout (object) – stdout file object for printing output, uses sys.stdout as default

  • args (list) – Command-line arguments to process, uses sys.args as default

Main entry point for command-line interface.

@wlc.main.register_command(command)

Decorator to register Command class in main parser used by main().

Command

class wlc.main.Command(args, config, stdout=None)

Main class for invoking commands.