Kontrola dostępu

Weblate używa szczegółowego systemu uprawnień, który jest przystosowany do przypisywania użytkownikom uprawnień dostępu do całej instancji projektu lub w ograniczonym jego zakresie.

Zmienione w wersji 3.0: Przed wersją Weblate 3.0 system uprawnień oparty był tylko na systemie uprawnień Django, ale teraz został stworzony specjalnie dla Weblate. Jeśli używasz czegoś starszego, zapoznaj się z dokumentacją dla konkretnej wersji, której używasz.

Prosta kontrola dostępu

Jeśli nie administrujesz całą instalacją Weblate, a jedynie masz dostęp do zarządzania określonymi projektami (jak w przypadku Hosted Weblate), opcje zarządzania kontrolą dostępu są ograniczone do poniższych ustawień. Jeśli nie potrzebujesz skomplikowanej konfiguracji, te ustawienia są dla Ciebie wystarczające.

Ustawienia kontroli dostępu do projektu

Informacja

Ta funkcja jest niedostępna dla projektów korzystających z planu Libre na platformie Hosted Weblate.

Możesz ograniczyć dostęp użytkownika do poszczególnych projektów poprzez wybranie innego ustawienia Kontrola dostępu. Dostępne opcje to:

Publiczne

Widoczne publicznie, możliwe do przetłumaczenia dla wszystkich zalogowanych użytkowników.

Chronione

Publicznie widoczne, ale możliwe do przetłumaczenia tylko dla wybranych użytkowników.

Prywatne

Widoczne i możliwe do przetłumaczenia tylko dla wybranych użytkowników.

Dostosowane

Funkcje zarządzania użytkownikami zostaną wyłączone; domyślnie wszyscy użytkownicy nie mogą wykonywać żadnych działań w projekcie. Musisz skonfigurować wszystkie uprawnienia za pomocą Niestandardowa kontrola dostępu.

Kontrolę dostępu można zmienić w zakładce Dostęp w konfiguracji (ZarządzajUstawienia) odpowiedniego projektu.

../_images/project-access.png

Domyślna wartość może być zmieniona przez DEFAULT_ACCESS_CONTROL.

Informacja

Nawet dla projektów Private, niektóre informacje o twoim projekcie zostaną ujawnione: statystyki i podsumowanie językowe dla całej instancji będzie zawierać zliczenia dla wszystkich projektów, pomimo ustawienia kontroli dostępu. Twoja nazwa projektu i inne informacje nie mogą być przez to ujawnione.

Informacja

Rzeczywisty zestaw uprawnień dostępnych domyślnie dla użytkowników w projektach Publicznych, Chronionych i Prywatnych może zostać przedefiniowany przez administratora instancji Weblate przy użyciu ustawienia niestandardowe.

Ostrzeżenie

By turning on Custom access control, Weblate will remove all special groups it has created for a selected project. If you are doing this without admin permission for the whole Weblate instance, you will instantly lose your access to manage the project.

Zobacz także

Kontrola dostępu

Zarządzanie kontrolą dostępu dla poszczególnych projektów

Users with the Manage project access privilege (see Lista uprawnień) can manage users in projects with non-Custom access control. They can assign users to one of the following groups.

W przypadku projektów „Publicznych”, „Chronionych” i „Prywatnych”:

Administracja

Zawiera wszystkie uprawnienia dostępne dla danego projektu.

Review (only if review workflow is turned on)

Może zatwierdzać tłumaczenia podczas recenzji.

For Protected and Private projects only:

Tłumacz

Może tłumaczyć projekt i przesłać tłumaczenia wykonane w trybie offline.

Źródła

Can edit source strings (if allowed in the project settings) and source string info.

Języki

Może zarządzać przetłumaczonymi językami (dodawać lub usuwać tłumaczenia).

Słownik

Może zarządzać słownikiem (dodawać, usuwać lub przesyłać ).

Pamięć

Może zarządzać pamięcią tłumaczeniową.

Zrzuty ekranu

Może zarządzać zrzutami ekranu (dodawać, usuwać i kojarzyć je z ciągami źródłowymi).

VCS

Może zarządzać VCS i uzyskiwać dostęp do wyeksportowanego repozytorium.

Rozliczenia

Może uzyskać dostęp do informacji i ustawień billingowych (patrz Rozliczenia).

Unfortunately, it’s not possible to change this predefined set of groups for now. Also this way it’s not possible to give just some additional permissions to all users.

Informacja

For non-Custom access control an instance of each group described above is actually defined for each project. The actual name of those groups will be Project@Group, also displayed in the Django admin interface this way. Although they can’t be edited from Weblate user-interface.

../_images/manage-users.png

These features are available on the Access control page, which can be accessed from the project’s menu ManageUsers.

Zaproszenie nowego użytkownika

Also, besides adding an existing user to the project, it is possible to invite new ones. Any new user will be created immediately, but the account will remain inactive until signing in with a link in the invitation sent via an e-mail. It is not required to have any site-wide privileges in order to do so, access management permission on the project’s scope (e.g. a membership in the Administration group) would be sufficient.

Podpowiedź

Jeśli zaproszony użytkownik nie dotrzyma terminu ważności zaproszenia, może ustawić swoje hasło używając zaproszonego adresu e-mail w formularzu resetowania hasła, ponieważ konto jest już utworzone.

Nowe w wersji 3.11: Istnieje możliwość ponownego wysłania wiadomości e-mail z zaproszeniem użytkownika (unieważnienie wcześniej wysłanego zaproszenia).

The same kind of invitations are available site-wide from the management interface on the Users tab.

Blocking users

Nowe w wersji 4.7.

In case some users behave badly in your project, you have an option to block them from contributing. The blocked user still will be able to see the project if he has permissions for that, but he won’t be able to contribute.

Zarządzanie uprawnieniami dla poszczególnych projektów

Możesz ustawić swoje projekty na Chronione lub Prywatne i zarządzać użytkownikami dla każdego projektu w interfejsie użytkownika Weblate.

By default this prevents Weblate from granting access provided by Users and Viewers default groups due to these groups’ own configuration. This doesn’t prevent you from granting permissions to those projects site-wide by altering default groups, creating a new one, or creating additional custom settings for individual component as described in Niestandardowa kontrola dostępu below.

One of the main benefits of managing permissions through the Weblate user interface is that you can delegate it to other users without giving them the superuser privilege. In order to do so, add them to the Administration group of the project.

Niestandardowa kontrola dostępu

Informacja

Ta funkcja jest niedostępna dla projektów korzystających z planu Libre na platformie Hosted Weblate.

System uprawnień jest oparty na grupach i rolach, gdzie role określają zestaw uprawnień, a grupy przypisują te uprawnienia użytkownikom i tłumaczeniom; więcej szczegółów, zobacz: Użytkownicy, role, grupy i uprawnienia.

The most powerful features of the Weblate’s access control system for now are available only through the Django admin interface. You can use it to manage permissions of any project. You don’t necessarily have to switch it to Custom access control to utilize it. However you must have superuser privileges in order to use it.

If you are not interested in details of implementation, and just want to create a simple-enough configuration based on the defaults, or don’t have a site-wide access to the whole Weblate installation (like on Hosted Weblate), please refer to the Prosta kontrola dostępu section.

Typowe ustawienia

This section contains an overview of some common configurations you may be interested in.

Zarządzanie uprawnieniami w całej witrynie

To manage permissions for a whole instance at once, add users to appropriate default groups:

 • Users (this is done by default by the automatic group assignment).

 • Reviewers (if you are using review workflow with dedicated reviewers).

 • Managers (if you want to delegate most of the management operations to somebody else).

You should keep all projects configured as Public (see Ustawienia kontroli dostępu do projektu), otherwise the site-wide permissions provided by membership in the Users and Reviewers groups won’t have any effect.

You may also grant some additional permissions of your choice to the default groups. For example, you may want to give a permission to manage screenshots to all the Users.

You can define some new custom groups as well. If you want to keep managing your permissions site-wide for these groups, choose an appropriate value for the Project selection (e.g. All projects or All public projects).

Niestandardowe uprawnienia do języków, komponentów lub projektów

You can create your own dedicated groups to manage permissions for distinct objects such as languages, components, and projects. Although these groups can only grant additional privileges, you can’t revoke any permission granted by site-wide or per-project groups by adding another custom group.

Przykład:

If you want (for whatever reason) to allow translation to a specific language (lets say Czech) only to a closed set of reliable translators while keeping translations to other languages public, you will have to:

 1. Remove the permission to translate Czech from all the users. In the default configuration this can be done by altering the Users default group.

  Grupa Użytkownicy

  Wybierz język

  Jak zdefiniowano

  Języki

  All but Czech

 1. Add a dedicated group for Czech translators.

  Grupa Tłumacze języka czeskiego

  Role

  Użytkownik zaawansowany

  Wybór projektu

  Wszystkie projekty publiczne

  Wybierz język

  Jak zdefiniowano

  Języki

  Czeski

 1. Add users you wish to give the permissions to into this group.

As you can see, permissions management this way is powerful, but can be quite a tedious job. You can’t delegate it to another user, unless granting superuser permissions.

Użytkownicy, role, grupy i uprawnienia

Modele uwierzytelniania składają się z kilku obiektów:

Uprawnienia

Indywidualne uprawnienia zdefiniowane przez weblate. Uprawnienia nie mogą być przypisane do użytkowników. Można to zrobić tylko poprzez przypisanie ról.

Role

A role defines a set of permissions. This allows reuse of these sets in several places, making the administration easier.

Użytkownik

Użytkownik może należeć do kilku grup.

Grupa

Group connect roles, users, and authentication objects (projects, languages, and component lists).

graph auth { "User" -- "Group"; "Group" -- "Role"; "Role" -- "Permission"; "Group" -- "Project"; "Group" -- "Language"; "Group" -- "Components"; "Group" -- "Component list"; }

Informacja

A group can have no roles assigned to it, in that case access to browse the project by anyone is assumed (see below).

Dostęp do przeglądania projektu

A user has to be a member of a group linked to the project, or any component inside that project. Having membership is enough, no specific permissions are needed to browse the project (this is used in the default Viewers group, see Lista grup).

Dostęp do przeglądania komponentu

A user can access unrestricted components once able to access the components’ project (and will have all the permissions the user was granted for the project). With Ograniczony dostęp turned on, access to the component requires explicit permissions for the component (or a component list the component is in).

Zakres grup

The scope of the permission assigned by the roles in the groups are applied by the following rules:

 • If the group specifies any Component list, all the permissions given to members of that group are granted for all the components in the component lists attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Components and Projects are ignored.

 • If the group specifies any Components, all the permissions given to the members of that group are granted for all the components attached to the group, and an access with no additional permissions is granted for all the projects these components are in. Projects are ignored.

 • Otherwise, if the group specifies any Projects, either by directly listing them or by having Projects selection set to a value like All public projects, all those permissions are applied to all the projects, which effectively grants the same permissions to access all projects unrestricted components.

 • The restrictions imposed by a group’s Languages are applied separately, when it’s verified if a user has an access to perform certain actions. Namely, it’s applied only to actions directly related to the translation process itself like reviewing, saving translations, adding suggestions, etc.

Podpowiedź

Use Language selection or Project selection to automate inclusion of all languages or projects.

Przykład:

Let’s say there is a project foo with the components: foo/bar and foo/baz and the following group:

Group Spanish Admin-Reviewers

Role

Review Strings, Manage repository

Komponenty

foo/bar

Języki

Spanish

Members of that group will have following permissions (assuming the default role settings):

 • General (browsing) access to the whole project foo including both components in it: foo/bar and foo/baz.

 • Review strings in foo/bar Spanish translation (not elsewhere).

 • Manage VCS for the whole foo/bar repository e.g. commit pending changes made by translators for all languages.

Automatyczne przypisywania grupy

On the bottom of the Group editing page in the Django admin interface, you can specify Automatic group assignments, which is a list of regular expressions used to automatically assign newly created users to a group based on their e-mail addresses. This assignment only happens upon account creation.

The most common use-case for the feature is to assign all new users to some default group. In order to do so, you will probably want to keep the default value (^.*$) in the regular expression field. Another use-case for this option might be to give some additional privileges to employees of your company by default. Assuming all of them use corporate e-mail addresses on your domain, this can be accomplished with an expression like ^.*@mycompany.com.

Informacja

Automatic group assignment to Users and Viewers is always recreated when upgrading from one Weblate version to another. If you want to turn it off, set the regular expression to ^$ (which won’t match anything).

Informacja

As for now, there is no way to bulk-add already existing users to some group via the user interface. For that, you may resort to using the REST API.

Domyślne grupy i role

After installation, a default set of groups is created (see Lista grup).

These roles and groups are created upon installation. The built-in roles are always kept up to date by the database migration when upgrading. You can’t actually change them, please define a new role if you want to define your own set of permissions.

Lista uprawnień

Rozliczenia (patrz Rozliczenia)

Wyświetl informacje rozliczeniowe [Administration, Billing]

Zmiany

Pobieranie zmian [Administration]

Komentarze

Post comment [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Usuń komentarz [Administration]

Komponent

Edytuj ustawienia komponentu[Administration]

Lock component, preventing translations [Administration]

Słownik

Add glossary entry [Administration, Manage glossary, Power user]

Edit glossary entry [Administration, Manage glossary, Power user]

Delete glossary entry [Administration, Manage glossary, Power user]

Upload glossary entries [Administration, Manage glossary, Power user]

Automatyczne sugestie

Use automatic suggestions [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Pamięć tłumaczenia

Edit translation memory [Administration, Manage translation memory]

Delete translation memory [Administration, Manage translation memory]

Projekty

Edytuj ustawienia projektu [Administration]

Zarządzaj dostępem do projektu [Administration]

Raporty

Pobieranie raportów [Administration]

Zrzuty ekranu

Add screenshot [Administration, Manage screenshots]

Edit screenshot [Administration, Manage screenshots]

Delete screenshot [Administration, Manage screenshots]

Ciągi źródłowe

Edit additional string info [Administration, Edit source]

Ciągi

Add new string [Administration]

Remove a string [Administration]

Dismiss failing check [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Edit strings [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Review strings [Administration, Review strings]

Edit string when suggestions are enforced [Administration, Review strings]

Edit source strings [Administration, Edit source, Power user]

Sugestie

Accept suggestion [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Add suggestion [Administration, Edit source, Add suggestion, Power user, Review strings, Translate]

Delete suggestion [Administration, Power user]

Vote on suggestion [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Tłumaczenia

Add language for translation [Administration, Power user, Manage languages]

Perform automatic translation [Administration, Manage languages]

Delete existing translation [Administration, Manage languages]

Add several languages for translation [Administration, Manage languages]

Wgrywanie danych

Define author of uploaded translation [Administration]

Overwrite existing strings with upload [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

Upload translations [Administration, Edit source, Power user, Review strings, Translate]

VCS

Access the internal repository [Administration, Access repository, Power user, Manage repository]

Prześlij zmiany do repozytorium wewnętrznego [Administration, Manage repository]

Push change from the internal repository [Administration, Manage repository]

Zresetuj zmiany w repozytorium wewnętrznym [Administration, Manage repository]

View upstream repository location [Administration, Access repository, Power user, Manage repository]

Zaktualizuj wewnętrzne repozytorium [Administration, Manage repository]

Uprawnienia w całej witrynie

Użyj interfejsu zarządzania

Dodaj nowe projekty

Dodaj definicje językowe

Zarządzanie definicjami języka

Zarządzanie grupami

Zarządzaj użytkownikami

Zarządzanie rolami

Zarządzanie ogłoszeniami

Zarządzanie pamięcią tłumaczeniową

Zarządzanie listami komponentów

Informacja

Site-wide privileges are not granted to any default role. These are powerful and quite close to superuser status. Most of them affect all projects in your Weblate installation.

Lista grup

The following groups are created upon installation (or after executing setupgroups) and you are free to modify them. The migration will, however, re-create them if you delete or rename them.

Goście

Defines permissions for non-authenticated users.

This group only contains anonymous users (see ANONYMOUS_USER_NAME).

You can remove roles from this group to limit permissions for non-authenticated users.

Default roles: Add suggestion, Access repository

Przeglądajacy

This role ensures visibility of public projects for all users. By default, all users are members of this group.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Role domyślne: brak

Użytkownicy

Domyślna grupa dla wszystkich użytkowników.

By default, automatic group assignment makes all new accounts members of this group when they join.

Role domyślne: Użytkownik zaawansowany

Recenzenci

Grupa dla recenzentów (patrz Przepływy pracy tłumaczenia).

Role domyślne: „Kontrola ciągów”

Menedżerowie

Grupa dla administratorów.

Role domyślne: Administracja

Ostrzeżenie

Never remove the predefined Weblate groups and users as this can lead to unexpected problems! If you have no use for them, you can removing all their privileges instead.

Additional access restrictions

If you want to use your Weblate installation in a less public manner, i.e. allow new users on an invitational basis only, it can be done by configuring Weblate in such a way that only known users have an access to it. In order to do so, you can set REGISTRATION_OPEN to False to prevent registrations of any new users, and set REQUIRE_LOGIN to /.* to require logging-in to access all the site pages. This is basically the way to lock your Weblate installation.

Podpowiedź

You can use built-in invitations to add new users.