Kartelë ARB

Shtuar në versionin 4.1.

ARB translations are monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Formësim Weblate-i

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

lib/l10n/intl_*.arb

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

lib/l10n/intl_en.arb

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Kartelë ARB