Kartela DTD#

Shihni edhe

Mozilla DTD format

Shembull kartele DTD:

<!ENTITY hello "">
<!ENTITY orangutan "">
<!ENTITY try "">
<!ENTITY thanks "">

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

locale/*.dtd

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

locale/en.dtd

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Kartelë DTD