Qt Linguist .ts#

Translation format used in Qt based applications.

Qt Linguist files are used as both bilingual and monolingual translations.

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration when using as bilingual

Maskë kartele

i18n/app.*.ts

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

Empty

Gjedhe për përkthime të reja

i18n/app.de.ts

Format kartelash

Kartelë Përkthimi Qt Linguist

Typical Weblate Component configuration when using as monolingual

Maskë kartele

i18n/app.*.ts

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

i18n/app.en.ts

Gjedhe për përkthime të reja

i18n/app.en.ts

Format kartelash

Kartelë Përkthimi Qt Linguist