ResourceDictionary files#

Të reja në versionin 4.13.

ResourceDictionary is a monolingual XML file format used to package localizable string resources for Windows Presentation Foundation (WPF) applications.

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

Languages/*.xaml

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

Language/en.xaml

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

ResourceDictionary file