Kartela ResourceDictionary#

Të reja në versionin 4.13.

ResourceDictionary is a monolingual XML file format used to package localizable string resources for Windows Presentation Foundation (WPF) applications.

Shembull kartele:

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
    <system:String x:Key="hello_world">Hello World!</system:String>
    <system:String x:Key="resource_key">Translated value.</system:String>
</ResourceDictionary>

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

Languages/*.xaml

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

Language/en.xaml

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

ResourceDictionary file