Kartela XML të sheshta

Shihni edhe

Flat XML

Shembull kartele XML të sheshtë:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<root>
  <str key="hello_world">Hello World!</str>
  <str key="resource_key">Translated value.</str>
</root>

Formësim Weblate-i

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

locale/*.xml

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

locale/en.xml

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Kartelë XML e sheshtë