API Python e Weblate-it

Instalim

The Python API is shipped separately, you need to install the Klient Weblate (wlc) to have it.

pip install wlc

wlc

WeblateException

exception wlc.WeblateException

Klasë bazë për krejt përjashtimet.

Weblate

class wlc.Weblate(key='', url=None, config=None)
Parametra:
  • key (str) – Kyç përdoruesi

  • url (str) – API server URL, if not specified default is used

  • config (wlc.config.WeblateConfig) – Configuration object, overrides any other parameters.

Access class to the API, define API key and optionally API URL.

get(path)
Parametra:

path (str) – Shteg kërkese

Lloj kthimi:

object

Performs a single API GET call.

post(path, **kwargs)
Parametra:

path (str) – Shteg kërkese

Lloj kthimi:

object

Performs a single API GET call.

wlc.config

WeblateConfig

class wlc.config.WeblateConfig(section='wlc')
Parametra:

section (str) – Ndarje formësimi për t’u përdorur

Configuration file parser following XDG specification.

load(path=None)
Parametra:

path (str) – Path from which to load configuration.

Loads configuration from a file, if none is specified, it loads from the wlc configuration file (~/.config/wlc) placed in your XDG configuration path (/etc/xdg/wlc).

wlc.main

wlc.main.main(settings=None, stdout=None, args=None)
Parametra:
  • settings (list) – Settings to override as list of tuples

  • stdout (object) – stdout file object for printing output, uses sys.stdout as default

  • args (list) – Command-line arguments to process, uses sys.args as default

Main entry point for command-line interface.

@wlc.main.register_command(command)

Decorator to register Command class in main parser used by main().

Command

class wlc.main.Command(args, config, stdout=None)

Main class for invoking commands.