Përkthime Inno Setup INI

Shtuar në versionin 4.1.

Inno Setup INI file format for translations.

Inno Setup INI translations are usually used as monolingual translations.

Shënim

The only notable difference to Përkthime INI is in supporting %n and %t placeholders for line break and tab.

Shënim

Only Unicode files (.islu) are currently supported, ANSI variant (.isl) is currently not supported.

Formësim Weblate-i

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

language/*.islu

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

language/en.islu

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Inno Setup INI File