Skema të dhënash

Weblate uses JSON Schema to define layout of external JSON files.

Weblate Translation Memory Schema

https://weblate.org/schemas/weblate-memory.schema.json

lloj

array

objekte

The Translation Memory Item

lloj

objekt

veti

 • category

The String Category

1 is global, 2 is shared, 10000000+ are project specific, 20000000+ are user specific

lloj

integer

shembuj

1

minimum

0

parazgjedhje

1

 • origjinë

The String Origin

Emër kartele ose emër përbërësi

lloj

varg

shembuj

test.tmx

project/component

parazgjedhje

 • burim

The Source String

lloj

varg

shembuj

Tungjatjeta

minLength

1

parazgjedhje

 • source_language

The Source Language

ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47

lloj

varg

shembuj

en

rregullsi

^[^ ]+$

parazgjedhje

 • target

The Target String

lloj

varg

shembuj

Ahoj

minLength

1

parazgjedhje

 • target_language

The Target Language

ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47

lloj

varg

shembuj

cs

rregullsi

^[^ ]+$

parazgjedhje

additionalProperties

False

përkufizime

Eksportim të dhënash përdoruesi në Weblate

https://weblate.org/schemas/weblate-userdata.schema.json

lloj

objekt

veti

 • basic

Basic

lloj

objekt

veti

 • emër përdoruesi

Emër përdoruesi

lloj

varg

shembuj

përgjegjës

parazgjedhje

 • full_name

Emër i plotë

lloj

varg

shembuj

Përgjegjës Weblate

parazgjedhje

 • email

Email

lloj

varg

shembuj

noreply@example.com

parazgjedhje

format

email

 • date_joined

Date joined

lloj

varg

shembuj

2019-11-18T18:53:54.862Z

parazgjedhje

format

date-time

additionalProperties

False

 • profil

Profil

lloj

objekt

veti

 • gjuhë

Gjuhë

lloj

varg

shembuj

cs

rregullsi

^[^ ]*$

parazgjedhje

 • suggested

Numër vargjesh të sugjeruar

lloj

integer

shembuj

1

parazgjedhje

0

 • translated

Numër vargjesh të përkthyer

lloj

integer

shembuj

24

parazgjedhje

0

 • uploaded

Numër fotosh ekrani të ngarkuara

lloj

integer

shembuj

1

parazgjedhje

0

 • hide_completed

Fshihi përkthimet e plotësuara te pulti

lloj

boolean

shembuj

False

parazgjedhje

True

 • secondary_in_zen

Show secondary translations in the Zen mode

lloj

boolean

shembuj

True

parazgjedhje

True

 • hide_source_secondary

Fshihe burimin nëse ekziston një përkthim dytësor

lloj

boolean

shembuj

False

parazgjedhje

True

 • editor_link

Lidhje përpunuesi

lloj

varg

shembuj

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

 • translate_mode

Mënyrë përpunuesi përkthimesh

lloj

integer

shembuj

0

parazgjedhje

0

 • zen_mode

Mënyra përpunues Zen

lloj

integer

shembuj

0

parazgjedhje

0

 • special_chars

Shenja speciale

lloj

varg

shembuj

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

 • theme

Theme

lloj

varg

shembuj

auto

rregullsi

^(auto|dark|light)$

parazgjedhje

auto

 • dashboard_view

Pamje parazgjedhje e pultit

lloj

integer

shembuj

1

parazgjedhje

0

 • dashboard_component_list

Listë përbërësish parazgjedhje

parazgjedhje

null

anyOf

lloj

null

lloj

integer

 • gjuhë

Gjuhë të përkthyera

lloj

array

parazgjedhje

objekte

Kod gjuhe

lloj

varg

shembuj

cs

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

 • secondary_languages

Gjuhë dytësore

lloj

array

parazgjedhje

objekte

Kod gjuhe

lloj

varg

shembuj

sk

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

 • watched

Projekte të mbikëqyrur

lloj

array

parazgjedhje

objekte

Identifikues projekti

lloj

varg

shembuj

weblate

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

additionalProperties

False

 • auditlog

Audit log

lloj

array

parazgjedhje

objekte

Items

lloj

objekt

veti

 • adresë

IP address

anyOf

lloj

null

lloj

varg

shembuj

127.0.0.1

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

 • user_agent

Agjent përdoruesi

lloj

varg

shembuj

PC / Linux / Firefox 70.0

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

 • vulë kohore

Vulë kohore

lloj

varg

shembuj

2019-11-18T18:58:30.845Z

parazgjedhje

format

date-time

 • veprimtari

Veprimtari

lloj

varg

shembuj

hyrje

rregullsi

^.*$

parazgjedhje

additionalProperties

False

përkufizime