Format OpenDocument

Shtuar në versionin 4.1.

The translatable content is extracted from the OpenDocument files and offered for the translation.

Shihni edhe

OpenDocument Format

Formësim Weblate-i

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

path/*.odt

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

path/en.odt

Gjedhe për përkthime të reja

path/en.odt

Format kartelash

OpenDocument file