Burime Mobile Kotlin#

Të reja në versionin 5.4.

Mobile Kotlin resources specific format heavily based on Burime vargjesh Android.

Formësim Weblate-i#

Typical Weblate Component configuration

Maskë kartele

shared/src/commonMain/resources/MR/*/plurals.xml

Kartelë njëgjuhëshe gjuhe bazë

shared/src/commonMain/resources/MR/base/plurals.xml

Gjedhe për përkthime të reja

Empty

Format kartelash

Mobile Kotlin Resource